Gratis bezorging, altijd

Binnen 24 uur verzonden

Veilig betalen

Algemene verkoopvoorwaarden

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Minoxidil-bestellen.com: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst minoxidil-bestellen.com en de klant waarop minoxidil-bestellen.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met minoxidil-bestellen.com, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de produkten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door minoxidil-bestellen.com in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:
minoxidil-bestellen.com levert uit conform de bij de gekozen betaalwijze aangegeven informatie.
Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt minoxidil-bestellen.com zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over de levering:
minoxidil-bestellen.com doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien minoxidil-bestellen.com een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant minoxidil-bestellen.com schriftelijk in gebreke te stellen.
De bestelingen worden verstuurd met USPS en afgeleverd door TNT post.

Over het versturen:
minoxidil-bestellen.com draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant, behalve
bij foutieve adresinvoer door de klant is minoxidil-bestellen.com niet aansprakelijk voor verlies en is minoxidil-bestellen in geen geval verplicht tot het verlenen van compensatie. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is minoxidil-bestellen.com gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Minoxidil-bestellen.com is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Over het retourneren van zendingen/produkten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van minoxidil-bestellen.com over de staat van de produkten, wordt de koper binnen 14 dagen terugbetaald.

Annuleringen
Bestellingen mogen geannuleerd worden voordat de verzending plaats heeft gevonden. De koper word binnen 14 dagen terugbetaald via hetzelfde medium waarmee betaald is voor de bestelling.
Indien een bestelling reeds verzonden is en de koper de bestelling wenst te retourneren dan is dat mogelijk door bovenstaande regels na te leven.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van minoxidil-bestellen.com. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
minoxidil-bestellen.com verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan minoxidil-bestellen.com geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.